Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych – źródła finansowania

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych – źródła finansowania

MAF Energy zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem środków na inwestycje związane z fotowoltaiką w Jeleniej Górze. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, WFOŚiGW oraz środków krajowych. Posiadamy pełną wiedzę na temat obecnie prowadzonych programów.

Program Mój Prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z małoskalowych przydomowych elektrowni fotowoltaicznych.

Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie do instalacji wynosi więcej niż 5000 zł. i obejmuje do 50% kosztów całej instalacji. Dofinansowanie przyznawane jest do instalacji o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków – przełom sierpnia i września.

Główne założenia programu:

 • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW.
 • Wartość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów instalacji fotowoltaiczne, nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Koszty kwalifikowane w programie to  koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
 • Brak możliwości łączenia programu z innymi formami wsparcia z wyjątkiem Ulgi Termomodernizacyjnej.
 • Beneficjentem programu są osoby fizyczne.
 • Wnioski o dofinansowanie rozpatrywać będą wojewódzkie oddziały NFOŚiGW A składać je można  w formie papierowej lub przesłać np. pocztą, kurierem.
 • Kwalifikacja kosztów w programie musi być po dacie 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Projekt nie może zostać zakończony (jako datę końca projektu uznaje się datę przyłączania instalacji przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie.

To znaczy wnioski mogą być składane po fizycznym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, podpisaniu umowy kompleksowej (dwustronnej) z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest datą zakończenia inwestycji). 

 • Zaakceptowany wniosek o dofinansowanie po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia.
 • Projekt nie może dotyczy rozbudowy  instalacji PV.
 • Beneficjent programu zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Program czyste powietrze

Program NFOŚiGW Czyste Powietrze ma na celu poprawienie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie oraz emisji zanieczyszczeń powietrza. Program skierowany jest do nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami programu są  osoby fizyczne które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego który nie jest w fazie budowy. Dodatkowo, z programu mogą skorzystać osoby które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego przed wejściem programu w życie czyli osoby których budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Jednym z przedsięwzięć które mogą brać udział w programie “Czyste Powietrze” dla budynków istniejących są koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):

 • kolektorów słonecznych,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku powstających budynków jednym z przedsięwzięć biorącym w nim udział jest:

Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):

 • kolektorów słonecznych,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych
 • pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w programie, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła.

W zakresie fotowoltaiki program mówi, że dofinansowane w programie instalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

No Comments

Post A Comment