Tworzenie, rozwój oraz obsługa prawna Klastrów Energii w ramach grupy Perpetum Energia

Rozwój lokalnej niezależności energetycznej

W ramach Grupy Perpetum Energia ​​poszukujemy partnerów ukierunkowanych na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster Energii, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.

Podstawowe cele Klastra Energii:

 • budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii, w oparciu lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i wysokosprawną kogenerację;
 • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w OZE i równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, również poprzez rozwój technologii magazynowania energii i obrót tą energią;
 • budowa systemu inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii;
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • budowa inteligentnych sieci, w tym opartych o zasoby Internetu rzeczy;
  • budownictwo energooszczędne oraz systemy zarządzania inteligentnym budynkiem;
  • mikro instalacje OZE;
  • magazynowanie energii;
  • elektromobilność;
  • ograniczanie niskiej emisji poprzez transfer czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia dla środowiska w celu poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu;
  • rozwój zasobów energetyki obywatelskiej poprzez zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego;
  • kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności z uwzględnieniem roli pojazdów elektrycznych w lokalnym bilansowaniu popytu i podaży na energię;
  • ochrona środowiska naturalnego przejawiająca się aktywnymi działaniami zmniejszającymi negatywny wpływ działalności człowieka – w szczególności w zakresie zabezpieczania potrzeb energetycznych – na stan środowiska.